กองคลัง   นายสำเริง ชัยรัตน์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นายปารมี เป็งบังวัน
เจ้าหน้าที่พัสดุ 5


นางพรรณี อิ่นคำ
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางรุ่งนภา จินดาธรรม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นายทองสุข อินต๊ะมณี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนที่ภาษี


พัชรินทร์ ชัยประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 


 
  เลขที่ 333 หมู่ที่ 8 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 เบอร์โทรศัพท์ 053-666694
โทร : แฟกซ์ : E-mail : info@pkdcity.com
Copyright © 2013 pkdcity.com All rights reserved. [สำหรับผู้ดูแล]