กองคลัง   นางสุกัญญา ช่างปั้น
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางพรรณี อิ่นคำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 6ว


นายจีรพัฒน์ ไชยวุฒิ
นักวิชาการพัสดุ5


นางมลิกา เกตุแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางรุ่งนภา จินดาธรรม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นายทองสุข อินต๊ะมณี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนที่ภาษี

นางแสงทอง ชัยรัตน์
ลูกจ้างประจำ (เจ้าหน้าที่บะเบียนและทรัพย์สิน)
 


 
  เลขที่ 333 หมู่ที่ 8 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 เบอร์โทรศัพท์ 053-666694
โทร : แฟกซ์ : E-mail : info@pkdcity.com
Copyright © 2013 pkdcity.com All rights reserved. [สำหรับผู้ดูแล]